PKS Cargo
strzałka

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Ochrony danych PKS International Cargo S.A.

 

Joanna Hofman-Psyk – Inspektor Ochrony Danych

e-mail: ido@pkscargo.pl

 

Szanowni Państwo,

cały nasz zespół docenia zaufanie i fakt, że powierzyliście nam swoje dane osobowe. Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej informujemy Państwa
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO.
2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest PKS International Cargo SA z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole, KRS 0000063719, NIP 7541016795, REGON 531010935.
3. 3. ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.
4. Można się z nami skontaktować:

– telefonicznie: 77 42 76 422

– pod adresem e-mail: zarzad@pkscargo.pl

– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: PKS International Cargo SA ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole z dopiskiem ”IDO”,
5. Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, Panią Joannę Hofman-Psyk z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: ido@pkscargo.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: PKS International Cargo SA ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”
6. ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych., osób reprezentujących oraz wyznaczonych do kontaktu. Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych i innych w których przetwarza się dane osobowe.
Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.
7. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli informacyjnej załączone j na stronie www.pkscargo.pl w zakładce „dane osobowe”.
8. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO.
9. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:
– upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe, urzędy skarbowe, banki ),
– biura informacji gospodarczej,
– świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek,
– świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne,
– świadczące usługi informatyczne i nowych technologii,
– świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne,
– świadczące usługi księgowo-finansowe,
– świadczące usługi audytorskie i kontrolne,
– świadczące usługi prawne i windykacyjne,
11. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. Jeżeli jest to technicznie możliwe ADO zapewnia również możliwość przenoszenia danych osobowych do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda można ją w każdej chwili odwołać. Podjęcie takiej decyzji nie wpływa jednak na prawo administratora do przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.
12. Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, prawo żądania usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
13. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
14. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:
– na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
– na podstawie działań przed umownych lub łączącej nas umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– z powodu obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO w związku z realizacją przepisów prawa Unii lub prawa polskiego – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
– w związku z prawnie uzasadnionego interesu ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
15. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dla wykonania umowy.
16. ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2021 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa Firmę danych osobowych jest PKS International Cargo S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole. Jeżeli przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.
2. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PKS International Cargo S.A., w szczególności rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
3. Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
4. Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategorią odbiorców: przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi prawne i windykacyjne, organom administracji państwowej upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, urzędy skarbowe, banki ), tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez PKS International Cargo S.A.
8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: ido@pkscargo.pl, lub wysyłając pismo na adres: PKS International Cargo S.A., ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole z dopiskiem „IODO”
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 10. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich dla zawarcia lub wykonania umowy.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

Informujemy, że:

– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS International Cargo S.A.

– Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem E:mail: ido@pkscargo.pl

– Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji reklamacji na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. c RODO –obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zawartego w Kodeksie Cywilnym.

– Pani/Pana dane mogą zostać przekazane firmie hostingowej, kancelariom prawnym, bankom, firmom dostarczającym oprogramowanie finansowo-księgowe.

– Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

– Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia roszczeń i realizacji przepisów Kodeksu Cywilnego.

– Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

– W razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, ul. Stawki 2.

– Podanie danych jest dobrowolne.

– Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PKS International Cargo S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole, KRS 0000063719, NIP 7541016795, REGON 531010935

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: ido@pkscargo.pl, lub wysyłając pismo na adres: PKS International Cargo S.A., ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole z dopiskiem „IODO”

3. Rodzaje serwisów społecznościowych:

Facebook i Instagram

Fanpage PKS International Cargo S.A., https://www.facebook.com/PKSInternationalCargo/ jest dostępny w ramach serwisu Facebook, oraz  https://www.instagram.com/pks_international_cargo/ serwisu Instagram, których dostawcą jest Facebook Inc. Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook, Instagram, i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Inc. znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

LinkedIn

Fanpage PKS International Cargo S.A., https://pl.linkedin.com/company/pks-international-cargo jest dostępny w ramach serwisu LinkedIn. Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych przez dostawcę serwisu LinkedIn znajdziecie Państwo na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Fanpage PKS International Cargo S.A. https://www.youtube.com/channel/ UCROL9sg7tqGcS9jq_9fVDlQ jest dostępny w serwisie YouTube, którego dostawcą jest Google LLC. Zasady wykorzystania Państwa danych przez Google LLC, znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

4. PKS International Cargo S.A. jako administrator fanpage’a, przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage‘u PKS International Cargo S.A. na profilu w serwisie społecznościowym, Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

 • identyfikator (zawierający imię i nazwisko lub nick),
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),
 • treść Państwa komentarzy
 • automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisie społecznościowym (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.),
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą dostępnej funkcji w danym serwisie społecznościowym.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • prowadzenia fanpage’y na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn czy YouTube, informowania za ich pomocą o naszej aktywności i działalności oraz komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);
 • statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);
 • w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu
 • dane statystyczne będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w danym serwisie zasadami

7. Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategorią odbiorców: podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PKS International cargo S.A. m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp., które przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy, wszystkim użytkownikom Internetu (w odniesieniu do danych, które udostępniasz publicznie na Profilu), organom państwowym, w sytuacjach określonych prawem

8. Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem serwisu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych. W przypadku przesyłania danych osobowych poza UE lub EOG serwisy społecznościowe stosują odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych w serwisie społecznościowym znajdują się w polityce prywatności tego serwisu społecznościowego

9. PKS International Cargo S.A. korzysta z funkcji statystyk strony w serwisie Facebook. Statystyki strony to dane zagregowane, które ułatwiają zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników, kiedy odwiedzają Profil. Statystyki strony mogą być oparte na Państwa danych osobowych gromadzonych w powiązaniu z odwiedzinami Profilu lub Państwa działaniami na Profilu.
PKS International Cargo S.A.i Facebook Ireland Limited pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzania danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Według nich, Facebook Ireland przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

11. Przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

12. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS International Cargo SA z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063719, NIP 7541016795, REGON 531010935
W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem
e-mail ido@pkscargo.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy, relacji biznesowych między Pani/Pana pracodawcą a administratorem na podstawie umowy, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.b RODO oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – art.6. ust.1.lit.f RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędom celnym, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom auditorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień
i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej
z wyłączeniem pracowników firm transportowych realizujących umowę przewozu.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z pracodawcom z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz wypełnienia praw wynikających z roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy oraz warunkiem wypełnienia przepisów prawa.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Rekrutacja

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PKS International Cargo SA z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063719, NIP 7541016795, REGON 531010935
W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail ido@pkscargo.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodny oraz Art. 22 Kodeksu Pracy
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji lub do czasu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych pkscargo.pl

PKS International Cargo S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę pkscargo.pl, gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację odwiedzających naszą stronę. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi HTTP,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Pkscargo.pl nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszą siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające nasz serwis.
Mechanizm Cookies na naszej stronie internetowej
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o odwiedzających nasz serwis ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane przez nas nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu pkscargo.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.
Odnośniki do innych stron
Strona pkscargo.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony www PKS International Cargo S.A.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Zgoda na cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszej strony. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. Polityka cookies nie zawierają żadnych danych osobowych tzn. informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie identyfikatorów tj. imię i nazwisko, numer ewidencyjny, adres, dane o lokalizacji, szczególne znaki fizyczne lub genetyczne.

 

Google Analytics

 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć Google Analytics. Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Odbiorcy:

Informacje dotyczące podmiotów trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Google Analytics Warunki usługi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, jak również polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Yandex.Metrica

 

Ta strona korzysta z usługi analizy sieci Yandex.Metrica świadczonej przez firmę Yandex Oy Limited Company – Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia.

Usługa Yandex.Metrica wykorzystuje technologię „cookie”, która składa się z małych plików tekstowych umieszczanych na komputerach użytkowników w celu analizy poziomów aktywności użytkowników.

Informacje zebrane za pomocą plików cookie nie pozwalają na identyfikację. Może jednak pomóc nam ulepszyć działanie naszej witryny. Informacje o korzystaniu z tej witryny przez pliki cookie zostaną przesłane do Yandex i przechowywane na serwerze Yandex w UE i Federacji Rosyjskiej. Yandex będzie przetwarzać te informacje, aby ocenić, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej, sporządzać dla nas raporty dotyczące działania naszej strony internetowej. Yandex przetwarza te informacje w sposób określony w warunkach użytkowania Yandex.Metrica.

Możesz zrezygnować z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Możesz także skorzystać z narzędzia https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html. Może to jednak wpłynąć na działanie niektórych funkcji witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Yandex danych o Tobie w sposób i do celów opisanych powyżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ) informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS International Cargo S.A. ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się pod adresem: ido@pkscargo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5. Monitoringiem wizyjnym objęty jest:
a) Teren wokół siedziby PKS International Cargo S.A. przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73 w Opolu tj. parkingi, chodniki, ciągi komunikacyjne, wejścia do budynku.
b) Teren miejsca uznanego AC Hrebenne: PKN Orlen ul. Jana II Sobieskiego 14, 22-680 Lubycza Królewska
c) Teren miejsca uznanego AC Kuźnica Białostocka: ul. Kresowa 60, 16-100 Sokółka
d) Teren miejsca uznanego AC Korczowa: Korczowa 29, 37-552 Młyny
e) Teren miejsca uznanego AC Dorohusk, ul. Kolejowa, 22-175 Dorohusk
6. Kamery monitoringu nagrywają (tylko obraz ) w sposób ciągły, dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne przez okres:
a) Nagrania z terenu wokół siedziby PKS International Cargo S.A. w Opolu do 14 dni.
b) Nagrania z miejsca uznanego AC Kuźnica Białostocka i AC Dorohusk do 14 dni.
Po tym okresie nagrania podlegają zniszczeniu poprzez automatyczne nadpisanie. Okres przechowywania może zostać przedłużony, jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu.
c) Nagrania terenu miejsc uznanych AC Hrebenne i AC Korczowa nie są przechowywane, podgląd odbywa się w czasie rzeczywistym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.